PROWASH YLEISET TOIMITUSEHDOT 01.01.2011

Soveltamisala Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Prowash Oy:n varaosa-, tarvike- ja pesuainetoimituksiin. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki muutokset näihin toimitusehtoihin on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava.

Tilausmenettely Kaikki toimitukset edellyttävät asiakkaan kirjallista tilausta.

Hinnat ja muut veloitukset Hinnoitteluperusteena käytetään toimituspäivänä voimassa olevia myyjän hintoja. Toimituksen ollessa alle 50 euroa peritään lisäksi pienlaskutuskulu 10 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusehdot Toimituksiin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia Incoterms ehtoja. Ellei toimituslausekkeesta ole muuta sovittu toimitusehto on Ex Works myyjän varasto sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole sovittu, kohtuullisen ajan kuluessa.

Maksuehdot Ellei toisin ole sovittu, maksuehto on seitsemän (7) päivää netto. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä mahdolliset perintäkulut. Mahdolliset huomautukset laskua kohtaan on tehtävä ennen eräpäivää.

Toimituksen tarkastaminen Ostajan tulee tarkastaa tilaamansa tuotteet viipymättä toimituksen jälkeen ja esittää mahdolliset huomautuksensa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle ja niistä on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja reklamaatio myyjälle.

Tavaran palautukset Mahdollisista palautuksista on sovittava aina erikseen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava viipymättä toimituksesta. Palautuksen ehtona on, että tuote on virheetön ja myyntikelpoinen. Erikseen ostajaa varten valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei voida palauttaa.. Myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta palautuksesta aiheutuneina käsittelykustannuksina 20 % palautetun tuotteen arvosta. Palautuksesta aiheutuvista rahtikustannuksista vastaa ostaja.

Takuu Myyjä antaa myymilleen varaosille kuuden (6) kuukauden pituisen takuun. Takuu koskee tuotteessa esiintyviä valmistus- ja toimintavirheitä, joista ostaja ilmoittaa myyjälle joko takuuaikana tai viimeistään (1) yhden kuukauden kuluessa takuuajan päätyttyä.. Myyjä sitoutuu korjaamaan virheet tai vaihtamaan vialliset osat uusiin viipymättä ostajan ilmoituksen jälkeen. Näiden velvollisuuksien lisäksi Prowashilla ei ole muita vastuita toimittamansa tuotteen virheistä tai niiden seurauksista. Takuu ei ole voimassa, jos virhe on johtunut tuotteen virheellisestä käytöstä tai varastoinnista tai kolmannen osapuolen tuotteelle aiheuttamasta vahingosta. Takuu ei koske normaalia kulumista.

Omistusoikeus Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Kaupan purkaminen Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta tavaraa toimiteta tai mikäli toimitus viivästyy myyjästä riippuvasta syystä olennaisesti aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa kyseiseltä virheelliseltä tai viivästyneeltä osaltaan. Jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu ainoastaan erityisesti ostajaa varten hänen toiveidensa ja ohjeidensa mukaisesti saa ostaja purkaa kaupan vain siinä tilanteessa, että kaupan tarkoitus jää ostajan osalta viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Myyjällä on oikeus kaupan purkuun, mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä viivästys ole johtunut myyjästä.

Ylivoimainen este Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää toimituksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen syntymisestä ja sen poistumisesta.

Laki ja oikeuspaikka Toimituksiin sovelletaan Suomen lakia. Toimitukseen liittyvät erimielisyydet pyritetään selvittämään ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda kohtuullisessa ajassa tulokseen käsitellään riita-asiat välimiesmenettelyssä siitä annetun lain mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta tai saatetaan Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi jommankumman osapuolen niin vaatiessa.